අපව අමතන්න

කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
ඌව පළාත් සභාව,
රජ වීදිය,
බදුල්ල. 90000
ශ්‍රී ලංකාව


දුරකථනය : +94552222607
ෆැක්ස්: +94552222607
විද්‍යුත් තැපෑල : industrialdirector@yahoo.com

සම්පත් ප්‍රදීප් කුමාර නිශ්ශංක මහතා
අධ්‍යක්ෂ
දුරකථනය : +94552222193
විද්‍යුත් තැපෑල : jeewanthaherath@gmail.com

Handloom & Handicrafts Sales Centre

අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළ හා හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන අලෙවිසැල
හල්පේ. 90122
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය +94572228509