හස්ත කර්මාන්ත හා පේෂ කර්මාන්ත සහතික පත් බෙදා දීම

හස්ත කර්මාන්ත හා පේෂ කර්මාන්ත සහතික පත් බෙදා දීම

හස්ත කර්මාන්ත හා පේෂ කර්මාන්ත පළාත් ප්‍රදර්ශනයේ සහතික පත් සහ ත්‍යාග / සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය 2019-08-09  වන දින මොණරාගල සිලාන් රීච් හෝටල් පරිශ්‍රෙය්දී පවත්වන ලදී.

 

Related Blogs