පේෂ කර්මාන්ත

පාඨමාලාව

–  අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි නිෂ්පාදන පුහුණුව

විෂය නිර්දේශය

කාල සීමාව

– මාස 06

වයස් සීමාව

– වයස අවුරුදු 15 – 50 අතර ගැහැණු/පිරිමි යන දෙපිරිසම බඳවා ගනු ලැබේ

සුදුසුකම්

– 5 ශ්‍රේණිය සමත්

පුහුණු දීමනා (මසකට රු.)

– රු.4,000.00

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

ආයතනයය

ලිපිනය

1.      රිදිපාන  පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සොරණාතොට.බදුල්ල
2.      හෙල හල්පේ නිෂ්පාදන පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය පැරණි තේකම්හල, හෙලහල්පේ
3.      සපුගොල්ල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ඌවපරණගම
4.      ගිනිගත්ගල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය හල්දුම්මුල්ල
5.      බෙරලියපොල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බෙරලියපොල,ලූණුවත්ත
6.      බොරලන්ද පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බොරලන්ද
7.      වැලිවත්ත පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය රිල්පොල,බදුල්ල
8.      කණවැරැල්ල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බිබිලේගම, පස්සර
9.      අමුණුදෝව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බණ්ඩාරවෙල
10.                දරගල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය දරගල, වැලිමඩ
11.                කැප්පෙටිපොල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කැප්පෙටිපොල
12.                හීල්ඹය පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය හීල්ඔය, බණ්ඩාරවෙල
13.                කන්දකැපූ උල්පත පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බදුළුඹය
14.                සොරබොර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සොරබොර, මහියංගණය
15.                කණහෙළ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කණහෙල, පස්සර
16.                මීරියබැද්ද පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය මීරියබැද්ද, පස්සර
17.                නෙළුම්ගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය නෙළුම්ගම, බදුල්ල
18.                උඩවෙල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය උඩවෙල, බදුල්ල
19.                කන්දෙගෙදර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කන්දෙගෙදර, බදුල්ල
20.                හද්දත්තාව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය 3 කණුව, හද්දත්තාව, මහියංගණය
21.                ඌවමාවෙලගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කොස්ලන්ද
22.                මාපියසමරුගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය අඹේගොඩ, බණ්ඩාරවෙල
23.                වාසනාගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බෙරාමඩ,හාලිඇල
24.                සිසුගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සිසුගම, තල්දෙන
25.                හින්නාරංගොල්ල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කැන්දගොල්ල, බදුල්ල
26.                කෝට්ටගොඩ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කෝට්ටගොඩ, ස් ප්‍රිංවැලි, බදුල්ල
27.                බොකන්ඔරුව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ගලඋඩ, හාලිඇල
28.                ජනතාපුර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ලුණුගල
29.                පුහුල්පොළ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය පුහුල්පොල, වැලිමඩ
30.                වටගමුව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය හල්දුම්මුල්ල
31.                සිරිමල්ගොඩ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සිරිමල්ගොඩ, බදුල්ල
32.                මධුරගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ඇල්ල
33.                බැද්දේඅරාව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ලියන්ගහවෙල, බණ්ඩාරවෙල
34.                ඌමාඇළ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය මැදවෙල, ඌවපරණගම
35.                යපම්ම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය 23කණුව, කීනගොඩ, ලුණුගල
36.                බැද්දේගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බැද්දේගම, ස්ප්‍රිංවැලි
37.                මුඩගමුව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කන්දකැටිය
38.                මකුල්ඇල්ල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බණ්ඩාරවෙල
39.                තලාකුඹුර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ගලඋඩ,හාලිඇල
40.                ලූණුවත්ත පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය ඌවපරණගම
41.                බිබිලේගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බිබිලේගම, පස්සර
42.                රිදිපාන (කලාත්මක) පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සොරණාතොට.බදුල්ල
43.                යල්කුඹුර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය යල්කුඹුර, බිබිල
44.                මුප්පනේ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය මොණරාගල
45.                සේනාපතිය පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය සේනාපතිය, අයිවෙල, බිබිල
46.                මල්ලැහෑව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බිබිල
47.                කුරුවාඹ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය කුරුවාඹ, බිබිල
48.                මැදගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය 9 කණුව, මැදගම, බිබිල
49.                යාලබෝව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය වැල්ලවාය
50.                වෑකුඹුර පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය වෑකුඹුර, බඩල්කුඹුර
51.                දහම්ගම පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය දහම්ගම, නන්නපුරාව, බිබිල
52.                ඔබ්බේගොඩ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය මොණරාගල
53.                අළුපොත පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය අළුපොත, බඩල්කුඹුර
54.                ඔක්කම්පිටිය පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය බෝගස්පිටිය, ඔක්කම්පිටිය
55.                අළුත්වැව පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය හම්බෙගමුව, තණමල්විල
56.                ඇතිමලේ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය මිරිස් වගාව පාර, ඇතිමලේ
57.                වැලිමඩ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය නුගතලාව,වැලිමඩ
58.                සෙවනගල පේෂකර්ම නිෂ්පාදන පුහුණු ආයතනය රන්වැලිගම, සෙවනගල

 

දැන්ම අයදුම් කරන්න