අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි ජංගම අලෙවිසැල- ලුණුගල

අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි ජංගම අලෙවිසැල- ලුණුගල

ඌව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළ ජංගම අලෙවිසැල 2021.12.20 දින ලුණුගල ප්‍රාද‌ේශීල ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. ඉතා උසස් තත්වයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද සාරි වර්ග, ඇඳ රෙදි, මේස රෙදි, තිර ‌රෙදි, සරොම්, තුවා ඇතුළු නිෂ්පාදන රාශියක් මිලදී ගැනීමට ඔබට මෙය මහගු අවස්ථාවකි. රාජ්‍ය සේවකයින්ට ණය සහන පදනම මත වාරික ගෙවීමේ ක්‍රමයටද මිලදී ගත හැක.