කාවන්තිස්සපුර හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනාගාරය

කාවන්තිස්සපුර හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනාගාරය

කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කාවන්තිස්සපුර හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානයේ ඌව පළාත් සභාවේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන අත්යන්ත්‍ර රෙදි වෙළඳකුටිය 2019-08-18 වන දින සිට විවෘතව ඇත.

 

 

 

Related Blogs